Technologie – pro začínající podniky
Program se zaměřuje na podporu zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů začínajících malých podniků, které přispívají k rozvoji regionů a zvyšování zaměstnanosti.

Podporované aktivity:

Podnikatelské záměry malých podniků, které vznikly v období od 1. 1. 2014 (včetně) do 31. 12. 2017 (včetně) a to na:

  • pořízení nových strojů
  • technologických zařízení a
  • vybavení

Způsobilé výdaje:

  • dlouhodobý hmotný majetek – pořízení strojů, zařízení, provozních souborů, HW vybavení a lokálních sítí včetně souvisejícího SW, výdaje a dodávky související s instalací technologií a budováním sítí
  • dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a náklady na SW s vazbou na stroje a zařízení a výstupy pořízené v rámci předmětného projektu, a to maximálně do výše celkových nákladů na pořizovaný dlouhodobý hmotný majetek.

Podporu nelze poskytnout na prostou obnovu stávajícího strojního zařízení.

Žadatelé:

  • podnikající fyzická nebo právnická osoba (malé podniky)

Výše dotace:

  • max. 45 % způsobilých výdajů
  • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 450 tis. Kč a maximálně do výše 1 mil. Kč

Příjem žádostí:

  • zahájení příjmu žádostí:            28. 1. 2019
  • ukončení příjmu žádostí:           28. 5. 2019