Marketing
Cílem programu je posílení růstových motivací malých a středních podniků, jejich schopnosti a marketingové připravenosti nacházet nové trhy mimo ČR (územně i produktově), vstupovat na ně a udržet se na nich. S tím souvisí zvýšená schopnost mezinárodní expanze, rozšiřování exportní působnosti, výrobních a prodejních aktivit.

Podporované aktivity:

  • usnadnění vstupu MSP na zahraniční trhy prostřednictvím jejich individuálních účastí na zahraničních výstavách a veletrzích
  • služby pro MSP zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy (doprava exponátů, stánku a jeho vybavení na veletrh a výstavu v zahraničí a zpět, marketingové propagační materiály)

Způsobilé výdaje:

  • účast podnikatelů na veletrzích a výstavách v zahraničí – max. 10 účastí v rámci projektu: grafický návrh stánku, výkresová dokumentace stánku, pronájem výstavní plochy, připojení k inženýrským sítím (voda, odpad, plyn, elektroinstalace, osvětlení, vzduchotechnika, požární bezpečnost), připojení k internetu, pronájem stánku a nezbytně nutného zařízení k jeho chodu (nábytek, promítací plátno, počítač, kuchyňské vybavení), vč. grafického zařízení stánku, montáž, instalace vystavovaných exponátů, demontáž, povinné poplatky spojené s účastí na příslušné výstavě nebo veletrhu stanovené jejich organizátorem a služby spojené s provozem stánku; způsobilým výdajem je dále parkovné, vstupenky (online vouchery), vystavovatelské průkazy, povinné pojištění – tyto jednotlivé položky musí být fakturované spolu s výstavní plochou, registračním poplatkem nebo pronájmem stánku přímo od organizátora výstavy nebo od výhradního dodavatele výstaviště
  • doprava vystavovaných exponátů, stánku a jeho vybavení vč. balného a manipulace, zajišťovaná externím dodavatelem
  • marketingové propagační materiály pro účely veletrhů a výstav, zajišťované externím dodavatelem

Žadatelé:

  • malé a střední podniky

Výše dotace:

  • maximální míra podpory činí 50 % způsobilých výdajů
  • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 200 tis. Kč a maximálně do výše 4 mil. Kč

Příjem žádostí:

  • zahájení příjmu žádostí:            1. 3. 2019
  • ukončení příjmu žádostí:           31. 5. 2019