Technologie – Průmysl 4.0

Cílem tohoto programu je podpora růstu a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím digitální transformace a přispívat tak k rozvoji regionů.

Podporované aktivity:

 • pořízení nových technologických zařízení a vybavení
 • propojení pořizovaných nebo stávajících technologií autonomní obousměrnou komunikací do výrobního procesu

Způsobilé výdaje:

 • dlouhodobý hmotný majetek – výdaje na pořízení výrobních a nevýrobních technologií, zařízení a provozních souborů, na pořízení HW vybavení a lokálních sítí včetně souvisejícího software
  • výdaje na pořízení provozních souborů (= souhrn strojů a zařízení včetně jejich montáží a inventáře investičního charakteru, který slouží k zajištění dílčího samostatného technologického celku a je uváděn do provozu v souvislém čase)
 • dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a náklady na SW s vazbou na technologie a zařízení a výstupy pořízené v rámci předmětného projektu

Podporu nelze poskytnout na prostou obnovu stávajícího strojního zařízení s nulovým stupněm inovace.

Způsobilé výdaje na výrobní technologie (sloužící k přímé produkci výrobku nebo jeho částí) nesmí tvořit více než 50 % ze způsobilých výdajů na nevýrobní technologie (technologie podpůrné k výrobní technologii, ale neprovádí změnu zpracovávaného vstupu).

Za účelem nastavení poměru podpory pořizovaných investic jsou celkové způsobilé výdaje dále rozděleny na:

Výrobní technologie - technologie sloužící k přímé produkci výrobku nebo jeho částí nebo polotovaru, který je dále zpracováván. Jedná se o technologii, která využívá hmotné vstupy, které dále modifikuje. Modifikace probíhá působením energie (např. mechanické, tepelné, elektrické apod.), jiných hmotných vstupů (např. chemických látek), stárnutím (změnou v čase) nebo působením mikroorganismů atd.

 • Typickými příklady jsou: obráběcí, tvářecí, dělící stroje, vstřikolisy, ohraňovací stroje, reakční tanky, destilační kolony, kalící a žíhací pece, tanky na stárnutí, fermentaci, pasterizaci, zpracovávací, plnící a balící linky atd.

Nevýrobní technologie - technologie, která je podpůrná k výrobní technologii, ale neprovádí změnu zpracovávaného vstupu. Jedná se především o technologie:

 • zajišťující měření a sledování výrobku, jeho manipulaci, mezioperační skladování, označování atd.
 • diagnostická zařízení strojů výrobních nebo nevýrobních a další technologie využívána v údržbě výrobního procesu i nevýrobních oblastí související s výrobní oblastí.
 • infrastruktura umožňující sběr dat, komunikaci mezi částmi výrobní nebo nevýrobní technologie, zpracování dat.
 • technologie zabezpečující bezpečnost a informovanost zaměstnanců atd.

 • Typickými příklady jsou např.: měřící přístroje (mechanické i optické), přípravky, kalibry, skenery, kamery, čtečky kódů, čipy, čtečky čipů, zakabelování prostoru firmy nebo vybudování firemní wifi sítě včetně koncových připojení, nebo jejich posílení, automatické nebo autonomní manipulační a dopravní vozíky, palety a přepravky včetně proložek uzpůsobených pro výrobní proces osazených kódem nebo chipem, senzory, sondy, čidla na výrobních strojích sloužících ke zproduktivnění výrobního i nevýrobního procesu nebo zvýšení jakosti, spolehlivosti, možnosti prediktivní údržby, kontroly, třídění, ergonomie apod., obrazovky sloužící k informování nebo varování zaměstnanců, managementu, údržby apod.

Žadatelé:

 • podnikající fyzická a právnická osoba (malé a střední podniky)

Výše dotace:

 • max. 45 % způsobilých výdajů u malých podniků a max. 35 % způsobilých výdajů u středních podniků
 • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 20 mil. Kč

Příjem žádostí:

 • zahájení příjmu žádostí:            11. 3. 2019
 • ukončení příjmu žádostí:           13. 6. 2019