Podporované aktivity:

 • předcházení vzniku biologicky rozložitelných komunálních odpadů (pouze rostlinného původu) prostřednictvím domácích kompostérů pro občany
 • předcházení vzniku textilního a oděvního odpadu, a to prostřednictvím rozšíření/vybudování sběrné sítě kontejnerů
 • budování míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů – jedná se o centra pro opětovné použití věcí nebo systémy opětovného použití výrobků
 • vybudování/rozšíření infrastruktury projektů předcházení vzniku jednorázového nádobí nebo jednorázových obalů, např.: jednorázové nápojové kelímky, jednorázové nádoby na potraviny apod.

Oprávnění žadatelé:

 • kraje, obce, dobrovolné svazky obcí
 • městské části hl. města Prahy
 • příspěvkové organizace zřízené městy a ostatními veřejnoprávními subjekty
 • obchodní korporace vlastněné ze 100 % městy
 • ostatní veřejnoprávní subjekty

Míra podpory:

 • výše dotace činí max. 85 % celkových způsobilých výdajů
 • minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 500 tis. Kč (bez DPH) a max. 50 mil. EUR

Specifická omezení:

 • v rámci výzvy není možné podpořit výstavbu či dovybavení komunitní kompostárny
 • v rámci této výzvy nelze podpořit jako svozový, manipulační nebo energetický prostředek nákup traktoru nebo malotraktoru

Příjem žádostí:

01. 04. 2020 – 30. 07. 2020