COVID-19: Podrobný přehled dotačních programů

Technologie COVID

Podporované aktivity:

 • výroba materiálů, technologií a produktů z oblasti zdravotnických prostředků a prostředků osobní ochrany
 • likvidace infekčního odpadu pro přímý boj proti dalšímu šíření koronavirové infekce

Způsobilé výdaje:

 • dlouhodobý hmotný majetek - pořízení strojů, zařízení a provozních souborů

Oprávnění žadatelé o dotaci:

 • malé a střední podniky
 • v případě žádosti o dotaci ve výši více jak 2,5 mil. Kč musí mít příjemce ke dni podání žádosti uzavřena min. 2 účetní období

Výše dotace a míra podpory:

 • 250 tis. – 20 mil. Kč
 • max. 50 %

Specifika a omezení dotačního programu:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hl. m. Prahy
 • projekt nebyl zahájen před datem 1. 2. 2020
 • každý žadatel (1 IČ) je oprávněn předložit max. 1 žádost
 • projekt musí být dokončen nejpozději 6 měsíců od data vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Příjem žádostí:

 • 27. 4. - 29. 5. 2020

 

Czech Rise Up – Chytrá opatření proti COVID-19

Podporované aktivity:

 • výroba ochranných prostředků
 • využití stávajících technologií pro uvedení nových medicínských a nemedicínských řešení
 • vývoj nových produktů pro vznik nových medicínských i nemedicínských řešení

Způsobilé výdaje:

 • mzdové náklady
 • náklady na materiál, vodu, energie
 • náklady na nákup nezbytných služeb
 • další náklady uvedené v žádosti o podporu

Oprávnění žadatelé o dotaci:

 • podnikatelé dle 420 a 421 Občanského zákoníku
 • v případě aktivity „výroba ochranných prostředků“ musí být žadatel registrován jako poplatník daně z příjmu po dobu min. 2 let před podáním žádosti

Výše dotace a míra podpory:

 • 500 tis. Kč – 200 000 EUR
 • 50 / 70 / 90 % způsobilých výdajů dle realizované aktivity

Specifika a omezení dotačního programu:

 • projekt musí být realizován na území ČR

Příjem žádostí:

 • od 2. 4. 2020

 

Antivirus – dotační program ochrany zaměstnanosti

Podporované aktivity:

 • krytí mzdových nákladů zaměstnavatele v podobě vyplacených náhrad mezd vč. odvodů a to pouze na zaměstnance v pracovním poměru
 • Režim A = uzavření či omezení provozu v důsledku krizových opatření
  1. nařízení karantény zaměstnancům
  2. nemožnost přidělovat práci zaměstnancům v souvislosti s krizovými opatřeními
 • Režim B = související hospodářské potíže
  1. absence významné či klíčové části zaměstnanců
  2. omezení provozu z důvodu nedostatku vstupních dodávek (surovin, polotovary, služby)

Uznatelné náklady:

 • náhrady mezd za období 12.3. - 30.4. 2020
 • Dle vývoje situace s COVID-19 je možné prodloužení i na květen 2020

Oprávnění žadatelé o dotaci:

 • zaměstnavatelé ve mzdové sféře, jejichž zaměstnanci spadají do jednoho z uvedených režimů

Výše podpory:

 • Režim A – 80 % náhrady mzdy, vč. odvodů (max. 39 000 Kč na jednoho zaměstnance/měsíc)
 • režim B – 60 % náhrady mzdy, vč. odvodů (max. 29 000 Kč na jednoho zaměstnance/měsíc)

Specifika a omezení dotačního programu:

 • zaměstnavatel může o příspěvek žádat po skončení vykazovaného období (tzn. kalendářní měsíc)
 • příspěvěk se poskytuje výlučně na zaměstnance, kteří jsou v rozhodném období stále v pracovním poměru
 • příspěvek se poskytuje pouze v případě, že zaměstnavatel z vyplacené náhrady mzdy řádně odvedl povinné zdravotní a sociální pojištění
 • Bližší informace budou postupně zveřejňovány

Příjem žádostí:

 • od 6.4. 2020

 

Bezúročný úvěr COVID

Způsobilé výdaje:

 • pořízení drobného hmotného a nehmotného majetku
 • pořízení a financování zásob
 • ostatní provozní náklady / výdaje vč. předfinancování pohledávek

Oprávnění žadatelé o dotaci:

 • malé a střední podniky, u kterých došlo k:- opoždění plnění- pozastavení plnění- zrušení plnění

z obchodních kontraktů z důvodu opatření k zamezení šíření koronavirové infekce.

Specifikace úvěru:

 • výše 500 tis. – 15 mil. Kč
 • doba splatnosti až 2 roky s odkladem až na 1 roky od uzavření smlouvy
 • lze využít na úhradu 90 % způsobilých výdajů projektu

Další podmínky dotačního programu:

 • projekt musí být realizován na území ČR
 • žadatel musí být registrován jako poplatník z příjmů na příslušném finančním úřadě

Příjem žádostí:

 • 16.3. – 31.12. 2020
 • Vzhledem k velkému zájmu byl příjem žádostí k 20.3. pozastaven

 

Záruka na úvěr COVID II

Dotační program je připravován Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou ve spolupráci s komerčními bankami, které zapojí své zdroje a žadatelům bude poskytnuto provozní financování v objemu kolem 30 mld. Kč.

Podpora bude poskytována ve formě zvýhodněného úvěru a finančního příspěvku. ČMZRB bude ručit za úvěry v rozmezí 10 tis. – 15 mil. Kč a to do výše 80 % komerčního úvěru. Žadatel bude moci zároveň čerpat finanční příspěvek až 1 mil. Kč na úhradu úroků. Předpokládaná doba ručení 3 roky.

Na co lze úvěr využít:

 • Úhrada provozních výdajů – mzdy, nájem, energie, dodavatelsko-odběratelské faktury, materiál, zásoby, apod.

Bližší parametry programu a další informace se připravují a budou zveřejněny v nejbližších dnech.

 

Buďte s námi ve spojení. Pomůžeme Vám získat nejnovější informace o dotačních programech a aktuálních výzvách. 

Další podrobnosti o dotacích na podporu firem v boji s COVID-19 najdete v našem podrobném článku COVID-19 - dotace a úvěry pro živnostníky a firmy. Vzhledem k aktuálnosti problematiky zaměření dotačních programů a jejich rychlému vytvoření budeme informace postupně doplňovat a aktualizovat dle dostupných zdrojů.  Sledujte proto, prosím, sekci aktuality.

Pokud potřebujete poradit s žádostí o dotace v souvislosti s COVID-19, zavolejte nám na tel. +420 777 705 395.