Technologie – Průmysl 4.0

Program Technologie je určen malým a středním podnikům, které potřebují získat nové výrobní kapacity nebo například vyrábět rychleji, s vyšší přesností a efektivněji. Cílem programu je podpora digitální transformace podniků.

Na co lze získat dotaci:

 • Pořízení nových technologických zařízení a vybavení
 • Propojení pořizovaných nebo stávajících technologií autonomní obousměrnou komunikací do výrobního procesu

Vymezení způsobilých výdajů:

Dlouhodobý hmotný majetek – výdaje na pořízení výrobních a nevýrobních technologií, zařízení
a provozních souborů, na pořízení HW vybavení a lokálních sítí včetně souvisejícího software

Výdaje na pořízení provozních souborů (= souhrn strojů a zařízení včetně jejich montáží a inventáře investičního charakteru, který slouží k zajištění dílčího samostatného technologického celku a je uváděn do provozu v souvislém čase)

Dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a náklady na SW s vazbou na technologie a zařízení a výstupy pořízené v rámci předmětného projektu

Příklady:

 • CAD/CAM systém
 • Další specifický software nutný pro optimální fungování projektu
 • ERP systémy včetně CRM apod.
 • Licence k využívání patentu, užitného vzoru, know-how

Dotace je určena pro:

 • podnikající fyzické a právnické osoby (malé a střední podniky) s min. 2 letou účetní historií

Na jeden projekt můžete získat:

 • 45 % způsobilých výdajů u malých podniků
 • 35 % způsobilých výdajů u středních podniků
 • Dotace na projekt ve výši min. 1 mil. Kč a max. 40 mil. Kč

Příjem žádostí:

 • zahájení příjmu žádostí: 2. 12. 2020
 • ukončení příjmu žádostí: 2. 3. 2021

Bližší informace k programu najdete zde.