Dotační program Úspory energie

Finanční podpora z dotačního programu Úspory energie je určena všem podnikatelským subjektům na snížení energetické náročnosti jejich podnikání. Dotační program umožňuje získat až 50 % celkových nákladů na projekt.

Podporu je možné využít na

 • modernizaci a rekonstrukci rozvodů v budovách
 • zavádění a modernizaci systémů měření a regulace
 • modernizaci a rekonstrukci stávajících zařízení na výrobu energie
 • modernizaci soustav osvětlení
 • zateplení obvodového pláště, výměnu otvorových výplní a další stavební opatření snižující energetickou náročnost
 • využití odpadní energie ve výrobních procesech
 • nákup nových technologií snižujících energetickou náročnost procesů
 • instalaci obnovitelných zdrojů energie pro vlastní spotřebu podniku
 • instalaci kogenerační jednotky
 • instalaci akumulátoru elektrické energie

Způsobilé výdaje

 • dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek
 • inženýrská činnost
 • energetický posudek a projektová dokumentace
 • náklady na organizaci výběrového řízení

Oprávnění žadatelé o dotaci

 • malé, střední i velké podniky

Výše dotace a míra podpory

 • 500 tis. Kč – 15 mil. EUR
 • max. 50 % výdajů

Specifika a omezení

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hl. m. Prahy
 • projekt musí prokázat úsporu energie

Příjem žádostí

 • 24. 11. 2020 – 30. 6. 2021

Dotační program Poradenství pro malé a střední podniky

Finanční podpora je určena malým a středním začínajícím podnikům na podporu rozvoje jejich podnikatelských aktivit a to až do výše 50 % způsobilých výdajů.

Podporu je možné získat na nákup poradenských služeb zacílených na získání nových certifikátů potřebných pro podnikání či na zpracování plánu digitální transformace.

Způsobilé výdaje

 • externí poradenské služby získání certifikátů vč. zpracování výstupu ve formě technické dokumentace (certifikace výrobků, procesů, systémů řízení apod.)
 • externí poradenské služby zacílené na zvýšení digitální transformace vč. zhodnocení současného technického stavu a zpracování Plánu digitální transformace společnosti

Oprávnění žadatelé o dotaci

 • malé a střední podniky vč. podnikajících fyzických osob

Výše dotace a míra podpory

 • 100 tis. – 1 mil. Kč

Specifika a omezení

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hl. m. Prahy

Příjem žádostí

 • 18. 12. 2020 – 19. 4. 2021

Dotační program ICT a SS – Digitální podnik

Finanční podpora z dotačního programu Digitální podnik je určena všem podnikatelským subjektům na rozvoj informační a znalostní úrovně.

Podporu je možné získat na pořízení ICT produktů a služeb, např.

 • investice do software, hardware a ostatních strojů a zařízení s ICT přímo souvisejících
 • využívání ICT řešení poskytovaných formou služeb vč. služeb expertního poradenství

Specifika a omezení

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hl. m. Prahy

Příjem žádostí bude vyhlášen pouze v případě dostatečných finančních prostředků, a to předběžně v termínu 14. 12. 2020 – 15. 3. 2021.

 

Pokud chcete mít jistotu, že nepromeškáte spuštění příjmu žádostí, domluvte si u nás včas zpracování žádosti.

 

Pro další informace volejte na tel. +420 777 705 395