V letošním roce máte možnost získat dotace v zajímavých dobíhajících (OPPIK či PRV) i nových operačních programech jako jsou OPTAK, OPZ+, IROP 21-27 či OPŽP 21-27. Nenechte si tuto jedinečnou možnost ujít.

OPPIK

Úspory energie – program vhodný pro snížení energetické náročnosti Vašeho podniku

Na co můžete získat dotaci?

 • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti
 • zavádění a modernizace systémů měření a regulace
 • modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie
 • modernizace soustav osvětlení
 • využití odpadní energie ve výrobních procesech a mnoho dalších

Kdo může o dotaci žádat?

 • malé, střední i velké podniky

Kolik peněz můžete získat?

 • 500 tis. Kč - 200 mil. Kč a míra podpory je až 50 % způsobilých výdajů

Příjem žádostí běží do 30. 4. 2021, je tedy nejvyšší čas začít s přípravou!


Technologie
 – program pro malé a střední podniky podporující rychlejší, přesnější a efektivnější výrobu

Na co můžete získat dotaci?

 • projekty se stanovenou strategií dalšího rozvoje v oblasti digitální transformace společnosti prostřednictvím pořízení nových technologických zařízení a vybavení, která musí být propojena se stávajícími nebo nově pořizovanými technologiemi, informačním systémem apod.

Kdo může o dotaci žádat?

 • malé a střední podniky

Kolik peněz můžete získat?

 • 1 - 40 mil. Kč s mírou podpory až 45 % způsobilých výdajů

Příjem žádostí běží do 2. 3. 2021, neváhejte tedy začít s přípravou!


Inovační vouchery
– program podporující rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou

Na co můžete získat dotaci?

 • nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit malých a středních podniků

Kdo může o dotaci žádat?

 • malé a střední podniky

Kolik peněz můžete získat?

 • až 1 mil. Kč

Příjem žádostí běží do 31. 12. 2022.


ICT a sdílené služby (Digitální podnik)
– program vhodný pro vytvoření nového softwarového řešení, zřízení centra sdílených služeb či datového centra, pořízení ICT produktů a služeb

Na co můžete získat dotaci?

 • pořízení ICT produktů a služeb (např. investice do SW, HW a ostatních strojů a zařízení s ICT přímo souvisejících, anebo využívání ICT řešení poskytovaných formou služeb včetně služeb expertního poradenství pro návrh, implementaci a řízení ICT v organizaci včetně provázaných procesů)

Kdo může o dotaci žádat?

 • malé a střední podniky

Výzva bude vyhlášena pouze v případě dostupnosti finančních prostředků.

 

OPTAK
S příchodem nového programového období na dosavadní OP PIK v průběhu letošního roku, nejpozději v první polovině roku 2022 pozvolna naváže nový Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost neboli OP TAK.
Prozatím však nadále probíhá řešení finální podoby jednotlivých dotačních titulů, na výzvy z nového operačního programu bychom se tedy mohli těšit nejdříve od 2. poloviny roku 2021!

 

PRV
Program rozvoje venkova využije v letošním roce možnost tzv. přechodného období, kdy budou i nadále platné stávající programy a nové budou zařazeny až v průběhu roku 2022.

Dle aktuálního harmonogramu se v letošním podzimním kole (říjen 2021) můžeme těšit především na program Investice do nezemědělských činností

Na co můžete získat dotaci?

 • stavební obnova či nová výstavba provozovny vč. doplňujících výdajů (např. úprava povrchů, manipulačních ploch, výstavba odstavných a parkovacích stání, oplocení)
 • pořízení strojů, technologií a dalšího zařízení
 • nákup základního nábytku a nezbytné výpočetní techniky
 • nákup nemovitosti do výše max. 10 % celkových výdajů

Kdo může o dotaci žádat?

 • zemědělský podnikatel zapsaný min. 2 roky v Evidenci zemědělských podnikatelů a vykazující min. 30 % příjmů ze zemědělské prvovýroby

Konkrétní termíny příjmu žádostí budou upřesněny a zveřejněny alespoň 2 měsíce před zahájením příjmu žádostí.

 

OPZ+
Operační program Zaměstnanost plus je v programovém období 2021-2027 přímým nástupcem končícího Operačního programu Zaměstnanost. V 1. polovině tohoto roku bude program doveden do finální podoby, v pololetí předán ke schválení vládě ČR a následně Evropské komisi k zahájení oficiálního vyjednávání. První výzvy je tedy možné očekávat v roce 2022.

 

IROP 2021-2027
Integrovaný regionální operační program dále pokračuje i v novém programovém období.
Oproti období 2014-2020 do programu přibudou nová témata podpory, avšak některá naopak již podporována nebudou. Nově se objeví

 • podpora udržitelného cestovního ruchu
 • revitalizace měst a obcí
 • podpora ochrany veřejného zdraví 

Oblastem jako sociální podnikání, zateplování bytových domů, dokumenty územního rozvoje a komunitní centra v tomto období podpora končí. Většina dotačních titulů však pokračuje v dalších letech jen s menšími změnami.

Programový dokument IROP 2021-2027 v současné době prochází připomínkovacím procesem jak na národní úrovni, tak u Evropské komise.

 

OPŽP 2021-2027
Rovněž Operační program životního prostředí pokračuje dále i v programovém období 2021-2027.
Předpokládá se, že většina aktuálně podporovaných témat bude podporována i v budoucnu. V novém období přibude i řada novinek, např.

 • snadnější realizaci komplexních projektů
 • větší důraz na adaptaci na změnu klimatu
 • podpora environmentálního vzdělávání
 • prevence vzniku dalších typů odpadů jako jsou potravinové odpady, textil nebo odpady ze zdravotnictví apod.

Program bude nadále zaměřený zejména na veřejný sektor, nicméně např. v oblasti oběhového hospodářství nebo ochrany ovzduší lze očekávat i výrazné zapojení soukromého sektoru. Nyní stále probíhá příprava programu a vyjednávání s partnery a Evropskou komisí.

 

Vývoj příprav jednotlivých operačních programů pravidelně monitorujeme a aktualizujeme dostupné informace.

 

Pokud máte jakékoli dotazy nebo máte o některý z uvedených programů zájem, neváhejte nás kontaktovat na e-mailu info@economy-rating.cz nebo na tel. čísle 777-705-395.

Rádi Vám pomůžeme s přípravou projektové žádosti i všech povinných příloh a provedeme Vás celým procesem získání dotace vč. následujícího dotačního managementu.