Investice do zemědělských podniků

Výzva je určena především pro registrované zemědělce s minimálně dvouletou historií. Obecně je podpořeno zemědělství v živočišné i rostlinné výrobě.

Podporované aktivity:

 • investice pro živočišnou výrobu (podpora se týká prasat, drůbeže, ovcí a koz)
  • například ustájovací a chovatelská zařízení, technologie
 • investice pro rostlinnou a školkařskou výrobu
  • například skladovací kapacity na produkty rostlinné výroby, výstavby nosných konstrukcí, výstavba fóliovníků, kontejneroven
 • nákup speciálních mobilních strojů pro zemědělskou výrobu
 • nádrže na zadržení srážkových vod ze střech a retenční nádrže

Oprávnění žadatelé:

 • registrovaní zemědělci (právnické i fyzické osoby s min. 2letou účetní historií)

Míra a výše podpory:

 • základní výše dotace činí 50 % výdajů (možnost vyplacení zálohy až do výše 50% dotace)
 • míra podpory může být navýšena o 5 % pro mladé začínající zemědělce a o 5 % pro registrované ekologické zemědělce
 • částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na jeden projekt činí min. 250 tis. Kč a max. 75 mil. 000 Kč

Specifika a omezení:

 • podporovanými sektory jsou: prasata, drůbež, ovce, kozy, ovoce, zelenina včetně brambor, chmel a réva vinné
 • projekt lze realizovat na území ČR mimo hl. m. Prahy
 • u projektů, jejichž výdaje přesahují 2 mil. Kč, musí žadatel splnit podmínku finančního zdraví
 • předmět dotace nesmí sloužit pouze pro poskytování služeb

Příjem žádostí:

 • od 15. 6. 2021

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

U výzvy je nutné splnit podmínkou dvouleté historie zemědělské činnosti. Cílem této výzvy je podpora investic do zařízení, která souvisejí se zpracováním zemědělských produktů a uvedením výrobků na trh.

Podporované aktivity:

 • zvýšení efektivity výroby a celkové konkurenceschopnosti malých a středních podniků v oblasti zpracování zemědělských produktů
 • investice do zařízení, které souvisejí se zpracováním zemědělských produktů a uvedením výrobků na trh, umožní zemědělským podnikatelům, výrobcům potravin a krmiv využití moderních technologií
 • rozvoj místních trhů a zkrácení dodavatelských řetězců (do způsobilých výdajů zařazeny dopravní prostředky pro rozvoz potravin a krmiv a investice související s tvorbou e-shopů a internetových stránek)

Oprávněný žadatel:

 • zemědělský podnikatel s min. 2letou účetní historií
 • výrobce potravin, nebo výrobce krmiv, který splňuje definici mikro, malého, nebo středního podniku

Míra a výše podpory:

 • 50 % způsobilých výdajů
 • min. 100 tis. Kč – max. 30 mil. Kč

Specifika a omezení:

 • realizace mimo hl. město Praha
 • při dotaci nad 2 mil. Kč musí žadatel splňovat finanční zdraví
 • žadatel se v rámci této operace zabývá zpracováním a/nebo uváděním na trh zemědělských produktů
 • projekt se netýká výroby a zpracování medu, rybolovu, akvakultury a zpracování jejich produktů

Příjem žádostí:

 • od 15. 6. 2021

Zahájení činnosti mladých zemědělců

Jak již název napovídá výzva je určena k zahájení zemědělské činnosti. Žadatelem o dotaci v tomto případě může být pouze osoba ve věku mezi 18 a 40 lety a nesmí být vedena v Evidenci zemědělského podnikatele déle jak 2 roky od podání žádosti o dotaci.

Oprávnění žadatelé:

 • mladý zemědělec, tedy osoba, která dosáhla ke dni podání Žádosti o dotaci věku 18 let a zároveň k témuž dni není starší 40 let (nedosáhla věku 41 let)
 • dosáhla minimální zemědělské kvalifikace, nebo za stanovených podmínek dosáhne, a zahajuje zemědělskou činnost poprvé jako vedoucí podniku
 • žadatel zahajuje činnost poprvé, pokud není déle než 24 měsíců před podáním Žádosti o dotaci evidován jako zemědělský podnikatel

Podporované aktivity:

 • výstavba či rekonstrukce zemědělských staveb a pořízení technologií pro živočišnou výrobu (podporován je chov skotu, prasat, ovcí, koz, drůbeže, králíků a koní)
 • výstavba či rekonstrukce zemědělských staveb a pořízení technologií pro rostlinnou výrobu a školkařskou produkci vč. investic do sadů a chmelnic
 • výstavba a rekonstrukce nosných konstrukcí vč. proti kroupových systémů v nových či opětovných výsadbách révy vinné
 • mobilní stroje sloužící pro zemědělskou prvovýrobu
 • úprava a zpracování vlastní produkce zemědělské výroby
 • nákup zemědělských nemovitostí (vč. zemědělské půdy)
 • nákup hospodářských zvířat (skotu, prasat, ovcí, koz, drůbeže, králíků a koní)
 • nákup sadby a osiva pro přímou spotřebu v podniku
 • nákup krmiv, hnojiv a prostředků na ochranu rostlin pro přímou spotřebu v podniku

Výše dotace:

 • 45 tis. EUR, tj. cca 1 200 000 Kč a je poskytována ve třech splátkách:
  • první splátka činí 50 % dotace a je vyplacena po schválení podnikatelského záměru a podpisu Dohody o poskytnutí dotace
  • druhá splátka činí 45 % dotace a je vyplacena po uplynutí druhého roku realizace podnikatelského plánu, tj. 24 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí dotace
  • třetí splátka ve výši 5 % dotace je podmíněna řádným provedením podnikatelského plánu

Podmínky a specifikace:

 • pouze podniky, které spadají do definice mikro nebo malého podniku
 • vytvoření podnikatelského plánu, který je vyhotoven na 2 roky
  • podnikatelský plán lze realizovat na území České republiky s výjimkou území hl. města Prahy
  • provádění podnikatelského plánu musí být zahájeno do 9 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí dotace
 • mladý zemědělec plní minimální zemědělskou kvalifikaci, případně má možnost doplnění kvalifikace v termínu do 36 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí dotace

Příjem žádosti:

 • od 15. 6. 2021

Rádi byste získali příspěvek z některého z uvedených dotačních programů?

Zavolejte nám na tel. +420 777 705 395 ještě dnes a my Vám rádi pomůžeme s přípravou žádosti!