Díky úspěšnosti IROP z předešlého programového období 2014-2020 v rámci tohoto operačního programu nejsou v plánu žádné razantní změny.

Oprávnění žadatelé:

  • Kraje, obce, města
  • Neziskový sektor
  • Stát (v rámci vlastnictví kulturních památek apod.)

IROP se zaměří na těchto 5 aktivit podpory:

Aktivita 1: Zlepšení výkonu veřejné správy. Cílem této aktivity bude větší kybernetická bezpečnost (v nemocnicích, na úřadech atd.) a rozvoj eGovernmentu. Jedná se především o elektronizaci vybraných služeb veřejné správy, zaměření na portály obcí a krajů, automatické zpracování digitálních dat, eGovernment cloud apod. Celková alokace je plánována na přibližně 17 mld. Kč.

Aktivita 2: Rozvoj městské mobility, revitalizace měst a obcí a ochrana obyvatelstva. Tato aktivita zahrnuje 3 podoblasti – Čistá a aktivní mobilita, Revitalizace měst a obcí a Integrovaný záchranný systém (IZS). Oblasti podpory tedy budou například nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu, zelená infrastruktura ve veřejném prostranství nebo vybavení a posílení kapacit základních složek IZS.

Aktivita 3: Rozvoj dopravní infrastruktury. Jedná se o silnice II. třídy, které jako jediné budou způsobilým výdajem. Alokace je stanovena na přibližně 13 mld. Kč a rozdělena bude za pomoci regionálních akčních plánů uvádějících, které silnice je třeba rekonstruovat/modernizovat. Regionální akční plán vznikne v každém kraji ČR.

Aktivita 4: Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb, vzdělávací infrastruktury a rozvoj kulturního dědictví. V této aktivitě bude podpora rozdělena do 3 oblastí – Zdravotnictví, Sociální infrastruktura a Vzdělávání. Na zdravotnictví je vyčleněno asi 10 mld. Kč a zaměřovat se bude především na urgentní příjmy, dlouhodobou a následnou péči, deinstitucionalizace psychiatrické péče a další. Alokace pro sociální infrastrukturu je rovněž asi 10 mld. Kč, kdy je cca 20 % z alokace plánováno na sociální bydlení. Na vzdělávání je celkově vyčleněno asi 17 mld. Kč, a to pro všechny stupně školství vč. celoživotního, zájmového a neformálního vzdělávání.

Aktivita 5: Komunitně vedený místní rozvoj. Pátá aktivita podpory má dvě podoblasti – Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) a Kulturní dědictví a cestovní ruch. Podpora bude putovat do regionů až po dohodě územních partnerů v dané oblasti (sdružení obcí, aglomerace apod.) na co přesně je dotace třeba využít (infrastruktura pro cyklistickou dopravu, obecní knihovny, muzea atd.). Podpořeny mohou rovněž být národní památky, památky UNESCO, kulturní památky apod.

 

Vyhlášení prvních výzev (vzdělávání, zdravotnictví, kybernetická bezpečnost, silnice) v tomto operačním programu je možné čekat koncem roku 2021.

Situaci v oblasti dotací neustále monitorujeme. V případě výrazných změn nebo uvedení mimořádných výzev, informujeme potenciální klienty na našich internetových stránkách v sekci aktuality.

 

Pokud chcete mít jistotu, že nepromeškáte spuštění příjmu žádostí nebo máte jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat na e-mailu info@economy-rating.cz nebo na tel. čísle +420 777 705 395.