V rámci novinek je plánován větší důraz na komplexní projekty na budovách. Bude se jednat o soubor opatření v návaznosti na Evropský dokument Green Deal. Mezi novinky jsou zařazeny inovované kotlíkové dotace, které budou dostupné pro nízkopříjmové domácnosti. Dále domácí čistírny odpadních vod, které budou moci obce pořídit pro své občany. Klíčovou novinkou je i zjednodušení administrativy v případě projektů do 200 tis. EUR. U nich bude využíváno uplatňování zjednodušených nákladů. Mimo to půjde z většiny dotačních výzev podpořit projekty s místem realizace v hl. městě Praha.

OP ŽP využívá k podpoře šest hlavní prioritních oblastí:

Priorita 1: Energetické úspory. Tato priorita bude navázána na veřejný sektor (především se jedná o obce, kraje nebo státní instituce). Cílem bude zvýšit energetické úspory a energetickou účinnost objektů. Současně budou v této prioritě podpořeny i novostavby splňující energetická kritéria. Celková alokace je plánována na 12 mld. Kč. Pro fyzické osoby budou energetické úspory směřovány do programu Nová zelená úsporám, kde mohou žádat podporu na bytové a rodinné domy.

Priorita 2: Obnovitelné zdroje energie. Část této priority bude sloužit pro vlastníky rodinných domů. Jedná se o obdobu kotlíkových dotací. Žádat mohou nízkopříjmoví žadatelé na výměna kotle na tuhá paliva za tepelná čerpadla nebo biomasu. Případně je možnost zkombinovat tuto podporu s instalací fotovoltaických systémů. Druhá část priority připadne na veřejné budovy. V tomto případě půjde o nadstavbu (např.: FVE) již zateplených budov z první prioritní oblasti jak pro obytné, tak provozní budovy. K této prioritně bude vyčleněno 7 mld. Kč.

Priorita 3: Adaptace na klimatické změny. Jedná se o velmi různorodou oblast podpory. Dotace se týkají jak městské zástavby, tak volné krajiny. V případě podpory směřované do krajiny je cílem pomoci přirozeným funkcím. Příkladem jsou revitalizace vodních toků, mokřady nebo tůně. Dále aktivity v lesích, protierozní opatření, remízky, meze nebo podpora retenčních schopností krajiny. V případě podpory směřované do sídelních oblastí se jedná o hospodaření s dešťovou vodou, výsadbu zeleně nebo protipovodňová opatření (suché nádrže, práce na korytech). Celková alokace pro tuto prioritu činí 10 mld. Kč.

Priorita 4: Vodohospodářská infrastruktura. V této oblasti dochází k plynulému navázání na předchozí období. Stále je podpora směřována k čističkám odpadních vod. Mimo tuto podporu je zde novinka v podobě podpory domácích čističek odpadních vod, jež mohou pořídit obce pro své obyvatele. Dále obce mohou využít dotace na dobudování vodovodu nebo k propojení vodárenských soustav. K této oblasti se váže alokace 14 mld. Kč.

Priorita 5: Oběhové hospodářství. Hlavním cílem této oblasti je odpadové hospodářství, vybudování infrastruktury a následné využívání odpadu. Příkladem uvádíme: vybudování sběrného dvoru, pořízení textilních kontejnerů, modernizace recyklačních linek nebo materiálové využívání odpadů. Důraz je kladen především na plastový odpad, potravinové banky nebo zdravotní odpad. Obecným cílem je omezit skládkování. Pro tuto oblast je vyčleněno celkem 7 mld. Kč

Priorita 6: Biodiverzita a znečištění. Šestá prioritní oblast je rozdělena na Biodiverzitu a znečištění. Podprogram Biodiverzita se zabývá záchrannými programy pro ochranu ohrožených živočichů a podporou infrastruktury v národních parcích. Podprogram Znečištění je určen na odstranění ekologické zátěže, a to především snižováním znečišťujících (jedovatých) látek v ovzduší. Celkově je pro tuto oblast přiděleno 10 mld. Kč

 

Situaci v oblasti dotací neustále monitorujeme. V případě výrazných změn nebo uvedení mimořádných výzev, informujeme potenciální klienty na našich internetových stránkách v sekci aktuality.

 

Pokud chcete mít jistotu, že nepromeškáte spuštění příjmu žádostí nebo máte jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat na e-mailu info@economy-rating.cz nebo na tel. čísle +420 777 705 395.