Společně se změnou programového období, přichází i změna názvu programu. Nový program se nazývá Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Celkem bude v rámci programu rozděleno 80 mld. Kč. Svým zaměřením navazuje na předchozí období. Poskytovatel dotace se zaměří především na podporu MSP. Nově budou také více zapojeny Místní akční skupiny, a to především ve snaze snížit ekonomické rozdíly v rámci regionu.

Program je rozdělen na pět prioritních oblastí:

Priorita 1: Posilování výkonosti podniků v oblasti výzkumu vývoje a inovací a jejich digitální transformace. Největší důraz je kladen právě na tuto prioritu, tomu odpovídá i celková alokace finančních prostředků 31 mld. Kč. Nadále budou pokračovat výzvy, které propojují výzkumné organizace s podniky, příkladem Aplikace, Inovace nebo Potenciál. K těmto oblastem se přidá ještě větší důraz na digitální transformaci. Poskytovatel se bude snažit podpořit komplexní projekty digitalizace (tzv. SMART projekty) prostřednictvím výzev Poradenství, Digitální podnik nebo Technologie 4.0. Dále bude podpořena i kybernetická bezpečnost.

Priorita 2: Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti MSP. Obdobné zaměření jako v předchozím programovém období. Podpořeny budou například (veletrhy, výstavy, poradenství). Celkově je pro MSP přichystáno 10 mld kč.

Priorita 3: Posun k nízkouhlíkovému hospodářství. Priorita je rozdělena na podporu úspory energie v rámci, které je vymezeno 23 mld. Kč a na obnovitelné zdroje energie, které pokrývá celková alokace 6 mld. Kč. Zaměření navazuje na hlavní cíl Evropské unie, kterým je podpora zelenější Evropy. V případě jednotlivých výzev není očekáváná výrazná změna, nadále budou podporovány Úsporyenergie nebo Elektromobilita.

Priorita 4: Efektivnější nakládání se zdroji. Jedná se o podporu cirkulární ekonomiky. Na toto zaměření jsou vyčleněny 2 mld Kč. Kromě nízkouhlíkového hospodářství dochází k rozšíření i na další zdroje energie. Příkladem půjde o úsporu vody – např. rekonstrukce malé vodní elektrárny nebo úspory vstupů ve výrobě – znovuvyužití materiálu.

Priorita 5: Rozvoj digitální infrastruktury. Pokračování v podpoře staveb vysokorychlostního internetu. V této oblasti se bude využívat 5 mld. Kč. Na rozdíl od minulého období je zde větší snaha budovat infrastrukturu na tzv. Bílých místech. Jedná se především o venkovské oblasti.

 

Dle dostupných informací bude nové programové období spuštěno na podzim 2021. Z nejbližších výzev je pozornost směřována k Digitálnímu podniku, v rámci, kterého půjde pořídit software a bude podpořena digitalizace MSP.

Situaci v oblasti dotací neustále monitorujeme. V případě výrazných změn nebo uvedení mimořádných výzev, informujeme potenciální klienty na našich internetových stránkách v sekci aktuality.

 

Pokud chcete mít jistotu, že nepromeškáte spuštění příjmu žádostí nebo máte jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat na e-mailu info@economy-rating.cz nebo na tel. čísle +420 777 705 395.