Hlavním cílem nového operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) pro programové období 2021-2027 je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce. Hlavní skupinu žadatelů budou tvořit školy, dále pak školní družiny, školní kluby, střediska volného času, neziskové organizace, vysoké školy a výzkumné organizace atd. Celková alokace tohoto operačního programu je 64 mld. Kč.

 

Prioritní osy OP JAK v programovém období 2021-2027:

Priorita 1: Výzkum a vývoj. Prioritou bude podporována prosperita výzkumných center (dovybavování a udržení kvalitní infrastruktury), nikoli jejich výstavba, či soutěž nejlepších napříč všemi obory (nevymezování oblastí). Nově bude podpora zaměřena na návratové granty pro rodiče (ženy po mateřské/rodičovské dovolené) ve výzkumných organizacích, které jim umožní postupný, systematický návrat do zaměstnání. Na tuto prioritu by mělo jít přibližně 43 mld. Kč.

Priorita 2: Vzdělávání. Prioritní téma vychází ze strategického dokumentu 2030+, který určuje směr vzdělávací politiky, přičemž zaměření osy bude na implementaci této strategie. Podporovány budou projekty dle šablon (projekty pro MŠ, ZŠ, SŠ), individuální projekty (projekty škol, NNO, obcí atd. pro implementaci strategií na dílčím území) i systémové projekty (národní plošná implementace napříč celou politikou). Výzvy budou zaměřeny na podporu aplikace inovativních metod učení, ucelených validních vzdělávacích zdrojů apod. Rovněž bude podporováno zvýšení personální kapacity (chůvy v mateřinkách), praxe na středních školách, vybavování zaměřené na doktorské studijní programy či občanské vzdělávání k lepšímu fungování ve společnosti (finanční gramotnost, právní minimum, čtenářská a mediální gramotnost apod.) V neposlední řadě bude podpora zaměřena rovněž na učitele (mentoring, další vzdělávání, debyrokratizace, administrativní, metodická, technická pomoc apod.)

Priorita 3 a 4: Technická pomoc. V rámci tohoto zaměření bude nadále docházet k personálnímu a technickému zajištění implementace OP VVV. Výzvy budou podporovat aktivity na zvyšování kvalifikace a odbornosti pracovníků zapojených do implementace OP VVV (školení, semináře).

 

Situaci v oblasti dotací neustále monitorujeme. V případě výrazných změn nebo uvedení mimořádných výzev, informujeme potenciální klienty na našich internetových stránkách v sekci aktuality.

První výzvy (projekty dle šablon, infrastruktura pro doktorské studijní programy, špičkový výzkum) by měly být vyhlášeny v první polovině roku 2022.

 

Pokud chcete mít jistotu, že nepromeškáte spuštění příjmu žádostí nebo máte jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat na e-mailu info@economy-rating.cz nebo na tel. čísle +420 777-705-395.