Evropské dotace jsou určeny především k vyrovnávání rozdílů mezi regiony, zvýšení konkurenceschopnosti, plnění klimatických cílů a sociálních cílů EU. Celkem je pro ČR na nové dotace v letech 2021-2027 vyčleněno téměř
500 mld. Kč, přičemž dotace bude možné získat za obdobných podmínek jako dříve.

OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OPTAK)

 • Výzkum a inovace, Digitalizace a rozvoj internetu, Růst konkurenceschopnosti malých a středních podniků, Zvýšení přidané hodnoty výrobků a služeb podniků v produkčním řetězci, Zavádění pokročilých technologií a principů průmyslu 4.0 ve firmách, Modernizace a zefektivnění výroby, distribuce a akumulace energie, Zvýšení energetické účinnosti a energetických úspor, Zavedení inovativních nízkouhlíkových technologií, Efektivní a šetrné využívání obnovitelných zdrojů energie, Zavedení moderních a vysoce účinných způsobů výroby, distribuce a akumulace tepelné energie, Využití brownfieldů pro podnikatelskou činnost.
 • Řídícím orgánem je MPO. Alokace 79,3 mld. Kč. Bližší informace zde.

Integrovaný regionální operační program (IROP)

 • Regionální dopravní napojení s vazbou na síť TEN-T (silnice II. třídy), Rozvoj městské, příměstské a regionální dopravy, Rozvoj cyklistické infrastruktury, Zkvalitňování územní vzdělávací infrastruktury, Sociální bydlení, Účinné zabezpečení informačních systémů veřejné správy a adekvátní reakce na rostoucí kybernetické hrozby, Infrastruktura sociálních služeb, Podpora ochrany veřejného zdraví, Modernizace urgentních příjmů, Integrovaná onkologická, perinatologická s gerontologická péče, Psychiatrická péče, Následná a dlouhodobá péče, Digitalizace a klientsky orientována veřejná správa, Zkvalitňování veřejných prostranství v obcích a městech včetně zelené infrastruktury, Ochrana obyvatelstva a prevence rizik, Kulturní dědictví a cestovní ruch, Komunitně vedený místní rozvoj.
 • Řídícím orgánem je MMR. Alokace 122,7 mld. Kč. Bližší informace zde.

OP Jan Ámos Komenský (OPJAK)

 • Kurikula a metody výuky pro 21. století, rozvoj klíčových kompetencí, Rovnost ve vzdělávání, jeho dostupnost a individuální přístup, Rozvoj kapacit pro vzdělávání, Komplexní zlepšení přípravy a rozvoje pedagogických pracovníků, Mobilita zaměstnanců ve výzkumu a vzdělávání a rozvoj mezinárodní spolupráce, Zlepšování prostředí a rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj, Spolupráce a funkční propojení veřejné správy, akademického, výzkumného a podnikatelského sektoru.
 • Řídícím orgánem je MŠMT. Alokace 64,1 mld. Kč. Bližší informace zde.

OP Zaměstnanost+ (OPZ+)

 • Zefektivnění veřejné správy pro poskytování kvalitních služeb, Zvýšení účasti znevýhodněných skupin na trhu práce, Modernizace institucí na trhu práce, Podpora rovných příležitostí a slaďování pracovního a osobního života, Fungující systém dalšího profesního vzdělávání, Podpora a využití pracovní mobility, Sociální začleňování, Sociální bydlení, Klientsky orientované sociální služby, Zlepšování kvality a dostupnosti zdravotní péče.
 • Řídícím orgánem je MPSV. Alokace 36,4 mld. Kč. Bližší informace zde.

OP Životní prostředí (OPŽP)

 • Ochrana a péče o přírodu a krajinu, Zlepšení kvality ovzduší, Ochrana a zlepšení stavu vody a vodního hospodářství, Řešení sucha, povodňová prevence a opatření proti sesuvům půdy, Sanace míst s ekologickou zátěží, Vytvoření zázemí pro vzdělávání pro udržitelný rozvoj, Zavedení principů oběhové hospodářství a účinné využívání zdrojů, Zvýšení energetické účinnosti a energetických úspor, Efektivní a šetrné využívání obnovitelných zdrojů energie.
 • Řídícím orgánem je MŽP. Alokace 61,1 mld. Kč. Bližší informace zde.

OP Doprava (OPD)

 • Rozvoj a zkvalitnění liniové dopravní infrastruktury, Zavedení moderních technologií pro organizaci dopravy a snížení dopravní zátěže, Zvýšení využití a dostupnosti alternativních paliv v dopravě.
 • Řídícím orgánem je Ministerstvo dopravy. Alokace 125 mld. Kč.

OP Rybářství (OPR)

 • Ochrana a obnova vodní biodiverzity, Rozvoj akvakultury, Propagace rybářství, Podpora zpracovatelských kapacit.
 • Řídícím orgánem je Ministerstvo zemědělství. Alokace 0,78 mld. Kč.

OP Spravedlivá transformace (OPSP) - nový program zaměřený na uhelné regiony

 • Řešení sociálních, hospodářských a environmentálních dopadů transformace na klimaticky neutrální ekonomiku ve vybraných regionech
 • Řídícím orgánem je MŽP. Alokace 42,7 mld. Kč.

 

První výzvy spadající pod nové programové období 2021–2027 by v některých programech mohly být vyhlášeny na konci tohoto roku, většina výzev by se pak měla začít vyhlašovat v první polovině roku 2022.

Přehled operačních programů odpovídá stavu, v jakém byly předloženy vládě v říjnu 2020. Případné změny v alokacích a zaměření operačních programů mohou ještě nastat v průběhu vyjednávání Dohody o partnerství a operačních programů s Evropskou komisí. Dohoda o partnerství, zastřešující strategie pro politiku soudržnosti v ČR, bude předložena vládě v létě 2021 a následně projednána s Evropskou komisí.

 

Pokud chcete mít jistotu, že nepromeškáte spuštění příjmu žádostí nebo máte jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat na e-mailu info@economy-rating.cz nebo na tel. čísle +420 777 705 395.

Rádi Vám pomůžeme s přípravou projektové žádosti i všech povinných příloh a provedeme Vás celým procesem získání dotace vč. následujícího dotačního managementu.