Opatření

Podporované aktivity

 Předpokládané datum vyhlášení

Sběr a svoz odpadů, nakládání s čistírenskými kaly, materiálové využití odpadů

 

Výstavba a modernizace sběrných dvorů, doplnění a zefektivnění systému odděleného sběru/svozu zejména komunálních odpadů včetně podpory door-to-door systémů a zavádění systémů PAYT ("Pay-as-You-Throw"),

podpora třídících a dotřiďovacích systémů (včetně úpravy) pro separaci ostatních odpadů,

budování zařízení pro úpravu a zpracování čistírenských odpadních kalů z čistíren odpadních vod, včetně úpravy vyčištěných odpadních vod pro jejich opětovné využívání,

výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů.

Červenec 2022

 

Třídění a dotříďování odpadů, energetické využívání odpadů, chemická recyklace, nakládání s nebezpečnými odpady

Výstavba a modernizace zařízení pro energetické využití odpadů,

budování a modernizace zařízení pro chemickou recyklaci odpadů,

budování a modernizace zařízení pro sběr a nakládání s nebezpečnými odpady.

 

Červenec 2022

 

Realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření a opatření zaměřených na nakládání se srážkovými vodami

 

Tvorba nových a obnova stávajících:

přírodě blízkých vodních prvků v krajině intravilánu,

vegetačních prvků a struktur, včetně opatření proti vodní a větrné erozi.

Úprava lesních porostů,

zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně,

odstranění či eliminace negativních funkcí odvodňovacích zařízení v krajině,

realizace pro zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv a zakládání povodňových parků, obnovení, výstavba a rekonstrukce, modernizace, případně změna využití vodních děl nebo rušení vodních děl a příčných staveb.

 Září 2022

 

Kompostéry, re-use centra, potravinové banky, vratné nádobí a obaly

 

Budování kompostérů pro předcházení vzniku komunálních odpadů,

RE-USE centra pro opětovné použití výrobků včetně aktivit pro opravy a prodlužování životnosti výrobků, podpora prevence vzniku odpadu,

budování infrastruktury potravinových bank,

podpora prevence vzniku odpadů z jednorázového nádobí a obalů.

 Říjen 2022

Konkrétní podmínky jednotlivých výzev budou známy až po jejich zveřejnění. 

Pokud chcete mít jistotu, že nepromeškáte spuštění příjmu žádostí nebo máte jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat na e-mailu info@economy-rating.cz nebo na tel. čísle +420 777 705 395.

Rádi Vám pomůžeme s přípravou projektové žádosti i všech povinných příloh a provedeme Vás celým procesem získání dotace vč. následujícího dotačního managementu.