Podporované aktivity:

 • rekonstrukce lesních cest
 • výstavba nových cest

Způsobilé výdaje:

 • investice, které souvisejí s výstavbou lesních cest1L a 2L a rekonstrukcí lesních cest (1L a 2L), lesních svážnic (3L) a technologických linek (4L) na lesní cesty 1L a 2L,vč. souvisejících objektů a vybavení (např. mosty, propustky, brody, opěrné a zárubní zdi, apod.) a vč. nezbytně vyvolaných investic (např. přeložky inženýrských sítí, úpravy staveb dopravní infrastruktury, apod.)
 • projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost během realizace projektu, maximálně do částky odpovídající 20% způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace
 • nákup pozemku maximálně do částky odpovídající 10% způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, při splnění následujících podmínek:
 • existuje přímá vazba mezi nákupem pozemku a předmětem projektu
 • dotaci nelze využít na nákup spoluvlastnických podílů, vyjma případů, kdy se takto nakoupený pozemek stane po uskutečnění tohoto nákupu výlučným vlastnictvím žadatele/příjemce dotace
 • pozemek bude oceněn znaleckým posudkem
 • způsobilým výdajem, ze kterého je stanovena dotace, je pořizovací cena (maximálně však do výše ceny zjištěné znaleckým posudkem)
 • žadatel/příjemce dotace není akcionářem, společníkem, členem, členem orgánu právnické osoby, která je prodávajícím, ani není manželkou/manželem či není v přímém příbuzenském vztahu
 • příjemce dotace musí být vlastníkem pozemku nejpozději k datu podání Žádosti o platbu

Oprávnění žadatelé o dotaci:

 • Držitelé* (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, kteří jsou fyzickými nebo soukromými právnickými osobami, vč. sdružení správní subjektivitou nebo spolků, vysokými školami se školním lesním podnikem, středními školami nebo učilišti se školním polesím, obcemi, právnickými osobami zřízenými nebo založenými obcemi nebo kraji nebojsou dobrovolnými svazky obcí

*Držitelem lesa se rozumí osoba, která v předmětném lese hospodaří (je vlastníkem lesa nebo osobou, která má práva a povinnosti vlastníka lesa podle zákona č. 289/1995 Sb. 

Výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace:

 • 10 000 Kč až 8 mil. Kč

Míra podpory:

 • až do 80 % způsobilých výdajů

Specifika a omezení dotačního programu:

 • žadatel může podat více žádostí o dotaci, a to v případě, že každý projekt realizuje v jiném lesním hospodářském celku nebo zařizovacím obvodu
 • v rámci jedné podané žádosti o dotaci může žadatel realizovat v rámci jednoho lesního hospodářského celku nebo zařizovacího obvodu pouze jeden způsobilý úsek lesní cesty
 • projekt může být realizován pouze tam, kde jsou les a lesní cesty zdarma přístupné veřejnosti k rekreačním účelům

Podobné dotace:

Technika a technologie pro lesní hospodářství, Neproduktivní investice v lesích

 

Pro informace ohledně termínu příjmu žádostí navštivte sekci aktuality nebo nás kontaktujte.

Potřebujete poradit s žádostí o dotace?

98 % našich klientů uspělo se žádostí o dotace. Chcete být mezi nimi?

Zavolejte nám na +420 777 705 395
nebo nám napište


(ochrana proti spamu)

Při zpracování odpovědi na Váš dotaz použijeme Vámi vyplněné osobní údaje. Společnost ECONOMY RATING a.s. (IČ: 27663761) se postará o bezpečné nakládání s těmito údaji. Více o zpracování osobních údajů (vč. Vašich práv) najdete zde.