Podporované aktivity:

  • pořízení nových technologických zařízení a vybavení
  • propojení pořizovaných nebo stávajících technologií autonomní obousměrnou komunikací do výrobního procesu

Způsobilé výdaje:

  • dlouhodobý hmotný majetek – výdaje na pořízení výrobních a nevýrobních technologií, zařízení a provozních souborů, výdaje na pořízení hardwarového vybavení a lokálních sítí vč. souvisejícího software (do této rozpočtové položky mohou být zahrnuty výdaje a dodávky související s instalací technologií a budováním sítí v případě, že tyto výdaje budou zaúčtovány k příslušné technologii či hardware)
  • dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a SW s vazbou na technologie a zařízení a výstupy pořízené v rámci předmětného projektu

Oprávnění žadatelé o dotaci:

  • malé a střední podniky

Výše dotace:

  • 1 mil. Kč a max. 40 mil. Kč

Míra podpory:

  • 35 - 45 % dle velikosti podniku

Specifika a omezení dotačního programu:

  • projekt musí být realizován na území ČR mimo hl. m. Prahy
  • 1 žadatel (1 IČ) je oprávněn podat pouze 1 žádost o podporu

Podobné dotace:

Technologie pro začínající podniky, Inovace, Nízkouhlíkové technologie - druhotné suroviny, Potenciál, Úspory energie

 

Pro informace ohledně termínu příjmu žádostí navštivte sekci aktuality nebo nás kontaktujte.