Podporované aktivity:

 • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti
 • zavádění a modernizace systémů měření a regulace (jako např. opatření HW a sítě vč. příslušného SW související se zavedením systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001)
 • modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu
 • modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů
 • realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla)
 • využití odpadní energie ve výrobních procesech
 • snižování energetické náročnosti nebo zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů*
 • instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (využití biomasy, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy)
 • instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky
 • instalace akumulace elektrické energie

*V rámci této aktivity nelze podpořit:

 • snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů u kolových a pásových vozidel a u kolových a pásových strojů
 • modernizace pohonných jednotek u těžebních strojů

 

Způsobilé výdaje:

 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování DHM)
 • inženýrská činnost
 • energetický posudek
 • projektová dokumentace
 • náklady na organizace výběrového řízení

Oprávnění žadatelé o dotaci:

 • podnikatelské subjekty

Výše dotace:

 • minimální výše 500 000 Kč
 • maximální výše 15 mil. EUR

Míra podpory:

 • 30 - 50 % dle velikosti podniku

Specifika a omezení dotačního programu:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hl. m. Prahy
 • nebudou podpořeny projekty zaměřené na rekonstrukci či výstavbu zdroje kombinované výroby elektřiny a tepla a monovýroby tepla, která využívá jako palivo uhlí nebo spoluspalování uhlí a biomasy

Podobné dotace:

Technologie pro začínající podniky, Technologie průmysl 4.0, Inovace, Potenciál, Nízkouhlíkové technologie - druhotné suroviny

 

Pro informace ohledně termínu příjmu žádostí navštivte sekci aktuality nebo nás kontaktujte.