Podporované aktivity:

  • inovativní projekty na zavádění technologií akumulace energie

Způsobilé výdaje:

  • dlouhodobý hmotný majetek
  • dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku)

Oprávnění žadatelé o dotaci:

  • podnikatelské subjekty

Výše dotace:

  • 300 000 Kč

Míra podpory:

  • 60 - 80 % způsobilých výdajů dle velikosti podniku

Specifika a omezení dotačního programu:

  • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha
  • 1 ekonomický subjekt (1 IČ) je oprávněn podat max. 10 žádostí o podporu

Podobné dotace:

Úspory energie, Obnovitelné zdroje energie, Úspory energie - fotovoltaické systémy, Nízkouhlíkové technologie - druhotné suroviny

 

Pro informace ohledně termínu příjmu žádostí navštivte sekci aktuality nebo nás kontaktujte.