Podporované aktivity:

  • založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra

Způsobilé výdaje:

  • výdaje na pořízení pro činnost VaV nezbytného dlouhodobého hmotného majetku (nákup pozemků, budov, strojů a jiného zařízení nezbytného pro vybavení výzkumné infrastruktury za podmínky, že se jedná o odepisovatelná aktiva (mimo pozemek)
  • dlouhodobý hmotný majetek (nákup pozemků, budov, novostavby či technické zhodnocení budov, nákup strojů a jiného zařízení nezbytného pro vybavení centra pro VaV)
  • dlouhodobý nehmotný majetek za předpokladu, že tento majetek bude využíván výlučně v místě realizace projektu a jeho pořizovací cena nepřesáhne 50 % celkových investičních výdajů

Oprávnění žadatelé o dotaci:

  • malé, střední a velké podniky

Výše dotace:

  • 2 mil. Kč a max. 30 mil. Kč

Míra podpory:

  • 50 % celkových způsobilých výdajů

Specifika a omezení dotačního programu:

  • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS II Praha
  • každý žadatel (1 IČ) je oprávněn předložit maximálně jeden projekt
  • minimální výše investice do dlouhodobého majetku, využívaného pro účely zajištění aktivit projektu, činí pro MSP 4 mil. Kč a v případě velkých podniků činí 10 mil. Kč

Podobné dotace:

Nemovitosti, Školicí střediska, Nemovitosti - cestovní ruch, Nemovitosti - uhelné regiony

 

Pro informace ohledně termínu příjmu žádostí navštivte sekci aktuality nebo nás kontaktujte.