Podporované aktivity:

 • výstavba nových školicích center
 • rekonstrukce školicích center
 • pořízení vybavení školicích prostor - nábytek, IT vybavení, praktické školicí pomůcky apod.
 • pořízení vzdělávacích programů

Oprávnění žadatelé o dotaci:

 • malé a střední podniky

Způsobilé výdaje:

 • dlouhodobý hmotný majetek (rekonstrukce, výstavba či odstranění staveb, inženýrské sítě, inženýrská činnosti, projektová dokumentace související se stavebními úpravami, hardware a sítě, technické zařízení, ostatní stroje a zařízení nezbytné pro zajištění vzdělávání)
 • dlouhodobý nehmotný majetek (školicí program, software a data)
 • drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Míra podpory:

 • 50 % způsobilých výdajů

Výše dotace:

 • od 500 000 Kč do 5 mil. Kč

Specifické podmínky dotačního programu:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS II Praha
 • žadatel musí být vedený jako poplatník daně z příjmů nepřetržitě nejméně po dobu dvou uzavřených daňových období předcházející datu podání žádosti
 • nadpoloviční většinu školených osob musí tvořit zaměstnanci, zaměstnavatelé a podnikající FO z podporovaných oborů (kategorie CZ-NACE)

Podobné dotace:

Nemovitosti, Potenciál, Nemovitosti - cestovní ruch, Nemovitosti - uhelné regiony

 

Pro informace ohledně termínu příjmu žádostí navštivte sekci aktuality nebo nás kontaktujte.