Podporované aktivity:

  • nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit malých a středních podniků

Způsobilé výdaje:

  • poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací, tj. zejména měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, certifikace výrobků, výpočty, návrhy nových systémů, technologických postupů, unikátních konstrukčních řešení, modelování, vývoj softwaru, hardwaru, materiálu, zařízení, prvků systému, prototypu, funkčního vzorku v souvislosti s vývojem nebo zaváděním nového produktu (výrobku, služby nebo procesu), optimalizace procesů, vlastností výrobků, služeb, metod, parametrů, apod.

Oprávnění žadatelé o dotaci:

  • malé a střední podniky

Výše podpory:

  • od 50 tis. Kč do 1 mil. Kč

Míra podpory:

  • 85 % způsobilých výdajů u projektů, které se zaměřují na posílení aktivit MaSP v efektivnějším nakládání s vodou s cílem reagovat na rizika spojená s projevy sucha (tedy především potenciálního nedostatku vody pro zajištění výroby a tím možného snížení výkonu ekonomiky)
  • 75 % způsobilých výdajů u ostatních projektů (nezabývajících se problematikou „sucha“)
  • 50 % pro projekty pohybující se v rozpětí 50 000 - 1 999 999 Kč způsobilých výdajů

Specifika a omezení dotačního programu:

  • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS II Praha (rozhodující není sídlo žadatele, ale skutečné místo realizace projektu)
  • každý žadatel (1 IČ) je oprávněn předložit max. 3 žádosti o podporu (jednotlivé projekty musí být samostatnými celky - nesmí na sebe navazovat)

Podobné dotace:

CzechStarter, CzechAccelerator, CzechMatch, Poradenství

 

Pro informace ohledně termínu příjmu žádostí navštivte sekci aktuality nebo nás kontaktujte.