Podporované aktivity:

 • realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje

Způsobilé výdaje:

 • osobní náklady: mzdy a pojistné výzkumných pracovníků, techniků a ostatního technického podpůrného personálu v rozsahu nezbytném pro účely projektu
 • náklady na nástroje, přístroje a vybavení v podobě odpisů dlouhodobého hmotného movitého majetku, v rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány pro účely projektu
 • náklady na smluvní výzkum
 • náklady na poradenské služby využité výlučně pro účely projektu
 • dodatečné režijní a ostatní provozní náklady vč. nákladů na materiál a dodávky, které vznikly bezprostředně v důsledku projektu

Oprávnění žadatelé o dotaci:

 • podnikatelské subjekty (v roli spolupříjemce mohou být i výzkumné organizace)

Výše dotace:

 • 2 mil. Kč a max. 50 mil. Kč bez účinné spolupráce / 100 mil. Kč při realizaci účinné spolupráce

Míra podpory:

 • max. 70 % způsobilých výdajů v závislosti na velikosti podniku a realizované aktivitě (průmyslový výzkum / experimentální vývoj)

Specifika a omezení dotačního programu:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS II Praha
 • zvýhodněné regiony: Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj

Podobné dotace:

Partnerství znalostního transferu, TREND

 

Pro informace ohledně termínu příjmu žádostí navštivte sekci aktuality nebo nás kontaktujte.