Podporované aktivity:

 • vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur
 1. založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich části
 2. zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES
 3. liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízy, založení nebo obnova krajinného prvku)
 4. zásahy posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků
 5. v souvislosti s realizací doprovodné vegetace obnova historické cestní sítě s nezpevněným povrchem umožňující pěší průchod krajinou
 6. vytváření a obnova vodních prvků s ekostabilizační funkcí (např. tůně, mokřady a malé vodní nádrže, které neslouží k chovu ryb) vč. nepravidelně zaplavovaných území (např. lužní lesy)
 • revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů
 1. vytváření a obnova přírodě blízkých koryt vodních toků
 2. obnova říčních ramen v nivě vodního toku
 3. posílení ekologicko-stabilizačních funkcí rašelinišť a pramenišť
 4. podpůrná opatření na vodním toku a v nivě umožňující přirozené korytotvorné procesy

Oprávnění žadatelé o dotaci:

 • kraje
 • obce a dobrovolné svazky obcí
 • organizační složky státu, státní podniky a státní organizace
 • veřejné výzkumné organizace a veřejnoprávní instituce
 • příspěvkové organizace, školy (vč. VŠ) a školská zařízení
 • nestátní neziskové organizace
 • církve, náboženské společnosti a jejich svazy
 • podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, podnikající i nepodnikající fyzické osoby

Míra podpory:

 • 100 % způsobilých výdajů (dle typu opatření)

Specifika a omezení dotačního programu:

 • pokud je žadatelem o dotaci fyzická osoba nepodnikající, může projekt realizovat pouze na pozemku svém vlastním nebo na pozemku, který má pronajatý, příp. se souhlasem vlastníka, který je jedním z následujících subjektů:
 1. fyzická osoba nepodnikající
 2. územně samosprávný celek
 3. správa národních parků
 4. správa jeskyní ČR a AOPK ČR

Podobné dotace:

Revitalizace prvků sídelní zeleně

 

Pro informace ohledně termínu příjmu žádostí navštivte sekci aktuality nebo nás kontaktujte.

Potřebujete poradit s žádostí o dotace?

98 % našich klientů uspělo se žádostí o dotace. Chcete být mezi nimi?

Zavolejte nám na +420 777 705 395
nebo nám napište


(ochrana proti spamu)

Při zpracování odpovědi na Váš dotaz použijeme Vámi vyplněné osobní údaje. Společnost ECONOMY RATING a.s. (IČ: 27663761) se postará o bezpečné nakládání s těmito údaji. Více o zpracování osobních údajů (vč. Vašich práv) najdete zde.