Hlavní podporované aktivity:

 • rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, vč. přechodů pro chodce a míst pro přecházení
 • rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy
 • rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší
 • realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy (bezpečnostní opatření realizovaná na silnici, místní komunikaci nebo dráze, veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů)
 • je možná realizace zmírňujících a kompenzačních opatření pro minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí (např. výsadba doprovodné zeleně), vždy při současné rekonstrukci, modernizaci nebo výstavbě chodníků, bezbariérových komunikací, podchodů nebo lávek nebo prvků zvyšujících bezpečnost dopravy

Vedlejší podporované aktivity*:

 • realizace stavbou vyvolaných investic
 • zpracování projektových dokumentací
 • výkup nemovitostí podmiňujících výstavbu
 • provádění inženýrské činnosti ve výstavbě
 • vybrané služby bezprostředně související s realizací projektu
 • povinná publicita

* na vedlejší aktivity může být vynaloženo max. 15 % celkových způsobilých výdajů

Způsobilé výdaje:

 • výdaje na realizaci chodníků a pásů pro chodce jako součástí silnice nebo místní komunikace, samostatných chodníků a stezek pro pěší, společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací, stezek pro cyklisty a chodce, vč. všech konstrukčních vrstev a opatření pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace
 • výdaje na realizaci prvků zvyšujících bezpečnost pěší dopravy
 1. podchody, lávky, části mostních objektů a propustků, na kterých je komunikace pro pěší vedena
 2. místa pro přecházení, přechody pro chodce, přejezdy pro cyklisty, jejich nasvětlení a ochranné ostrůvky, vysazené chodníkové plochy
 3. nástupiště autobusových, trolejbusových a tramvajových zastávek vč. bezbariérového propojení nástupišť
 4. jízdní pruhy pro cyklisty umístěné podél pásu pro chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací
 5. stezka pro cyklisty vedená současně s komunikací pro pěší v trase silnice nebo místní komunikace
 6. zábradlí na mostech a zábradlí jako bezpečnostní opatření
 7. světelné signalizační zařízení řídící provoz samostatného přechodu pro chodce nebo samostatného přechodu pro chodce s přejezdem pro cyklisty, apod.

Oprávnění žadatelé o dotaci:

 • kraje
 • obce a dobrovolné svazky obcí
 • organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí
 • provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy

Míra podpory:

 • 85 % způsobilých výdajů

Specifika a omezení dotačního programu:

 • místem realizace projektu může být pouze vymezené území
 1. aglomerací měst České Budějovice, Jihlava, Karlovy Vary, Liberec - Jablonec nad Nisou, Mladá Boleslav a Zlín
 2. aglomerací Ostravské, Olomoucké, Ústecko-chomutovské a Hradecko-pardubické a také území Pražské, Brněnské a Plzeňské metropolitní oblasti

Podobné dotace:

Terminály a parkovací systémy, Telematika pro veřejnou dopravu, Nízkoemisní a bezemisní vozidla, Cyklodoprava, Silnice II. a III. třídy

Potřebujete poradit s žádostí o dotace?

98 % našich klientů uspělo se žádostí o dotace. Chcete být mezi nimi?

Zavolejte nám na +420 777 705 395
nebo nám napište


(odpověď: ano)

Při zpracování odpovědi na Váš dotaz použijeme Vámi vyplněné osobní údaje. Společnost ECONOMY RATING a.s. (IČ: 27663761) se postará o bezpečné nakládání s těmito údaji. Více o zpracování osobních údajů (vč. Vašich práv) najdete zde.