Hlavní podporované aktivity:

 • rekonstrukce, modernizace a výstavba vybraných úseků silnic II. třídy a III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy, vč. budování obchvatů sídel, technického zhodnocení a výstavby mostů, zklidnění průtahů a výstavby okružních křižovatek, s cílem zvýšit konektivitu k síti TEN-T či sekundárnímu nebo terciárnímu uzlu
 • doplňkově realizace zmírňujících a kompenzačních opatření pro minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí (např. protihlukové stěny a valy, objekty pro zajištění průchodnosti komunikací pro volně žijící živočichy, migrační zábrany, výsadba doprovodné zeleně) a prvků sloužících ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu (např. veřejné osvětlení, senzory a aktivní prvky inteligentních dopravních systémů) vždy při současné rekonstrukci, modernizaci nebo výstavbě vybraného úseku řešené pozemní komunikace

Vedlejší podporované aktivity*:

 • realizace vyvolaných investic
 • zpracování projektových dokumentací
 • výkup nemovitostí podmiňujících výstavbu
 • provádění inženýrské činnosti ve výstavbě
 • vybrané služby bezprostředně související s realizací projektu

*vedlejší aktivity jsou podporovány pouze v případě, že jsou nezbytné k realizaci staveb (hlavních aktivit) a mohou zaujímat max. 15 % celkových způsobilých výdajů

Způsobilé výdaje:

 • výdaje na realizaci vybraných součástí a příslušenství silnice podle zákona č. 13/1997 Sb.
 1. všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, přidružené a přídavné pruhy, vč. zastávkových pruhů linkové osobní dopravy
 2. mostní objekty, po nichž je komunikace vedena, vč. chodníků, revizních zařízení, ochranných štítů a sítí na nich, strojní vybavení sklopných mostů, ledolamy, propustky, lávky pro chodce nebo cyklisty
 3. tunely, galérie, opěrné, zárubní, obkladní a parapetní zdi, tarasy, násypy a svahy, dělicí pásy, příkopy a ostatní povrchová odvodňovací zařízení, silniční pomocné pozemky
 4. svislé dopravní značky a dopravní zařízení, zábradlí na mostech, zdech a mimo průjezdní úsek silnice, odrazníky, svodidla, pružidla, směrové sloupky, dopravní knoflíky, staničníky, mezníky, vodorovná dopravní značení, dopravní ostrůvky, odrazné a vodicí proužky a zpomalovací prahy
 5. únikové zóny, protihlukové stěny a protihlukové valy, pokud jsou umístěny na silničním pozemku
 6. dešťové vpusti s šachtou a přípojkou do kanalizačního řadu
 7. kanalizace, vč. úprav k odvádění vody, lapolů a sedimentačních nádrží, sloužící výlučně k odvádění povrchových vod z komunikace
 8. podchody a zařízení pro zajištění a zabezpečení přechodů pro chodce mimo průjezdní úsek silnice
 9. veřejné osvětlení mimo průjezdní úsek silnice pouze jako bezpečnostní opatření (k přesvětlení přechodů pro chodce, k zajištění bezpečnosti na mostních objektech), světelná signalizační zařízení sloužící k řízení provozu mimo průjezdní úsek silnice
 10. silniční vegetace mimo průjezdní úsek silnice
 11. zařízení zabraňující vniknutí volně žijících živočichů
 • výdaje na realizaci:
 1. podchodů a zařízení pro zajištění a zabezpečení přechodů pro chodce v průjezdním úseku silnice
 2. veřejného osvětlení v průjezdním úseku silnice pouze jako bezpečnostního opatření (k přesvětlení přechodů pro chodce, k zajištění bezpečnosti na mostních objektech)
 3. souvislého veřejného osvětlení v průjezdním úseku silnice ve vlastnictví žadatele
 4. světelných signalizačních zařízení sloužících k řízení provozu v průjezdním úseku silnice
 5. silniční vegetace v průjezdním úseku silnice a vegetačních úprav stavbou dotčených nezpevněných pozemků
 6. únikových zón, protihlukových stěn a protihlukových valů umístěných mimo silniční pozemek
 7. části kanalizace, vč. úprav k odvádění vody, lapolů a sedimentačních nádrží, sloužící k odvádění povrchových vod z komunikace
 • další výdaje spojené s realizací stavby
 1. výdaje na přípravu staveniště, vč. demolice objektů podmiňujících výstavbu, sanace skalních stěn, manipulace s kulturními vrstvami zeminy a přesunu pomníků
 2. výdaje na rekultivaci ploch původně zastavěných stavbou dotčených pozemků

Oprávnění žadatelé o dotaci:

 • kraje
 • organizace zřizované nebo zakládané kraji za účelem výkonu vlastnických práv a povinností k silnicím II. a III. třídy

Míra podpory:

 • 85 % způsobilých výdajů

Specifika a omezení dotačního programu:

 • místem realizace projektu může být pouze
 1. území Českobudějovické, Karlovarské, Liberecko-Jablonecké a Zlínské aglomerace
 2. území Pražské metropolitní oblasti mimo území hl. m. Prahy, Plzeňské a Brněnské metropolitní oblasti, Olomoucké a Ostravské aglomerace

Podobné dotace:

Terminály a parkovací systémy, Telematika pro veřejnou dopravu, Nízkoemisní a bezemisní vozidla, Bezpečnost dopravy, Cyklodoprava

Potřebujete poradit s žádostí o dotace?

98 % našich klientů uspělo se žádostí o dotace. Chcete být mezi nimi?

Zavolejte nám na +420 777 705 395
nebo nám napište


(odpověď: ano)

Při zpracování odpovědi na Váš dotaz použijeme Vámi vyplněné osobní údaje. Společnost ECONOMY RATING a.s. (IČ: 27663761) se postará o bezpečné nakládání s těmito údaji. Více o zpracování osobních údajů (vč. Vašich práv) najdete zde.