Hlavní podporované aktivity:

 • stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol vč. vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí
 • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (vč. zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)
 • nákup pozemků a staveb (nemovitostí)
 • pořízení vybavení budov a učeben
 • pořízení kompenzačních pomůcek
 • zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu

Vedlejší podporované aktivity*:

 • demolice související s realizací projektu
 • pořízení bezpečnostních prvků a zařízení u vstupu do budovy
 • úpravy zeleně a venkovního prostranství,
 • projektová dokumentace a EIA,
 • zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor)
 • pořízení služeb bezprostředně související s realizací projektu (příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení, zpracování studie proveditelnosti)
 • povinná publicita

* na vedlejší aktivity může být vynaloženo max. 15 % celkových způsobilých výdajů

Způsobilé výdaje:

 • stavby, přístavby, nástavby, stavební úpravy a modernizace budov sloužící základnímu vzdělávání
 1. laboratoře, dílny, odborné a specializované učebny a výukové prostory ve vazbě na klíčové kompetence, nezbytné zázemí těchto učeben (např. šatny k dílnám, sociální zázemí, přípravny, sklady pomůcek, úklidové komory)
 2. odborné kabinety ve vazbě na klíčové kompetence
 3. školní poradenské pracoviště v budově školy
 4. chodby, vstupní a spojovací prostory nezbytné pro propojení nově vybudovaných prostor
 • stavby a stavební úpravy objektu související s podporou sociální inkluze v celé budově (např. zajištění bezbariérového přístupu)
 • budování a modernizace související inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, plyn, elektrické vedení) v rámci stavby, která je součástí projektu a projektové dokumentace stavby (způsobilým výdajem je přípojka realizovaná i mimo pozemek hlavní stavby, pokud je tato přípojka součástí projektové dokumentace a souvisí s realizovaným projektem)
 • nákup pozemku (celého, nebo jeho části) určeného pro výstavbu nové stavby, která bude sloužit základnímu vzdělávání - cena pozemku nesmí přesáhnout 10 % celkových způsobilých výdajů projektu
 • nákup stavby (celé nebo její části), která bude sloužit základnímu vzdělávání
 • pořízení nábytku a vybavení laboratoří, dílen, odborných a specializovaných učeben, výukových prostor, kabinetů ve vazbě na klíčové kompetence vč. nezbytného zázemí těchto učeben
 • nákup výukových pomůcek a technického vybavení laboratoří, dílen, odborných a specializovaných učeben, výukových prostor a kabinetů (přípraven) ve vazbě na klíčové kompetence (např. laboratorní soustavy, měřící zařízení, nářadí, SW a HW vybavení)
 • pořízení nábytku a vybavení poradenských pracovišť v budově školy
 • pořízení nábytku do nově vybudovaných chodeb, vstupních a spojovacích prostor
 • vybavení venkovních výukových prostor s vazbou na klíčové kompetence
 • pořízení kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání dětem se speciálními vzdělávacími potřebami
 • konektivita školy k veřejnému internetu (WAN)
 1. síťové zařízení WAN-LAN, nezbytné vybavení a vedení poslední míle k přípojnému bodu poskytovatele internetu popř. propojení budov školy (rádiový přijímač, anténní zařízení, metalické nebo optické vedení na pozemku a v budovách školy)
 2. nezbytné licence SW a nákup HW související s funkcionalitou síťového nebo bezpečnostního zařízení
 3. nezbytné vybavení pro umístění, instalaci a provoz technologie
 • vnitřní konektivita školy (LAN)
 1. aktivní prvky, servery, síťové sondy a analyzátory, wifi vysílače, systém centrálního řízení wifi (centrální řadiče), úložiště pro kolektory, SW nezbytný pro provoz infrastruktury (licence OS, přístupové licence), standardní záruka

Oprávnění žadatelé o dotaci:

 • školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání
 • další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit
 • kraje a organizace zřizované nebo zakládané kraji
 • obce a organizace zřizované nebo zakládané obcemi
 • nestátní neziskové organizace
 • církve a církevní organizace
 • organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace

Míra podpory:

 • 85 % způsobilých výdajů

Specifika a omezení dotačního programu:

 • hlavní zaměření projektu musí vést k:
 1. zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích - komunikace v cizích jazycích, přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi
 2. budování bezbariérovosti
 3. rozšiřování kapacit kmenových učeben ve vazbě na sociální inkluzi či demografickou potřebnost ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností se sociálně vyloučenou lokalitou
 • místem realizace projektu je:
 1. území aglomerací měst České Budějovice, Karlovy Vary, Mladá Boleslav, Liberec - Jablonec nad Nisou a Zlín
 2. území Pražské, Brněnské a Plzeňské metropolitní oblasti, Ostravské, Olomoucké, Ústecko-Chomutovské a Hradecko-pardubické aglomerace

Podobné dotace:

Podpora předškolního vzdělávání, Infrastruktura středních a vyšších odborných škol, Infrastruktura zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání

Potřebujete poradit s žádostí o dotace?

98 % našich klientů uspělo se žádostí o dotace. Chcete být mezi nimi?

Zavolejte nám na +420 777 705 395
nebo nám napište


(odpověď: ano)

Při zpracování odpovědi na Váš dotaz použijeme Vámi vyplněné osobní údaje. Společnost ECONOMY RATING a.s. (IČ: 27663761) se postará o bezpečné nakládání s těmito údaji. Více o zpracování osobních údajů (vč. Vašich práv) najdete zde.