Abychom Vám mohli poskytnout nejlepší možné služby, je důležité si na začátku spolupráce stanovit jasný cíl. V případě, že nemáte jasnou představu o konkrétní aktivitě, která bude předmětem žádosti o dotaci či přehled o dotačních programech, zpracujeme pro Vás tzv. dotační audit. Cílem dotačního auditu je posouzení aktuální situace žadatele a jeho představy o předmětu žádosti.

Výsledkem je pak souhrn konkrétních dotačních titulů a výzev, kterých můžete na základě své činnosti využít a žádost o dotaci podat, případně návrh, jak projektový záměr upravit či nastavit tak, aby měl co nejvyšší šanci finanční podporu získat. Pro zpracování dotačního auditu je třeba znát váš výhled do budoucna, strategii či stanovené cíle vašeho podnikání.

V rámci zvolení vhodného dotačního titulu Vás seznámíme s dotační politikou, dozvíte se, jakým způsobem bude celý proces probíhat a jaké jednotlivé kroky bude potřeba provést.

Důležitým prvkem v počáteční fázi projektu je vyhodnocení finančního zdraví. Výsledkem je obraz finančního hospodaření, obvykle za dvě až tři poslední účetně uzavřená období. Kladné finanční zdraví je u řady dotačních titulů požadováno jako podmínka.

Po zvolení vhodného dotačního titulu a splnění podmínky finančního zdraví, stejně jako ostatních důležitých podmínek dle pravidel daného titulu, nastává samotná fáze přípravy žádosti o dotaci.